Skip to content

Entries tagged "static".

Weryfikacja Statyczna w J2EE

J2EE to w uproszczeniu zbiór technologii opartych o Javę służących do tworzenia aplikacji dostępnych przez sieć. Elastyczność i możliwość konfiguracji, oparta w głównej mierze na plikach XML, prowadzi do tego, że coraz więcej błędów znajduje się poza kontrolą kompilatora. W systemach starszego typu większość konfiguracji interakcji pomiędzy poszczególnymi fragmentami systemu była opisana w kodzie i jako taka mogła byś sprawdzona (przynajmniej częściowo) w fazie kompilacji. Tendencja wyrzucenia części informacji poza kod Javy powoduje niestety, że uzyskując elastyczność i pozorną łatwość wprowadzania zmian wypychamy błędy do fazy uruchomienia (run time). Złożoność architektury J2EE powoduje, że cykl pracy (rekompilacja, instalacja, testowanie w przeglądarce) jest długi. Utrudnia to znacznie usuwanie błędów metodą "popraw i przeklikaj". Co można zrobić aby przyspieszyć proces usuwania błędów w J2EE?

Weryfikacja Statyczna

Większości z nas weryfikacja statyczna oprogramowania kojarzy się z wspomaganymi komputerowo systemami dowodzenia poprawności oprogramowania. Idea jest taka, by bez uruchamiania programu wychwycić wszystkie błędy, które mogą wystąpić w systemie. Dzięki temu (teoretycznie) faza testowania tylko potwierdza, że program jest napisany prawidłowo. Jednak kryje się w tym pomyśle kilka poważnych trudności z którymi jak do tej pory nie udało się informatyce uporać:
 • W praktyce napisanie formalnej specyfikacji funkcjonalności jest trudne i pracochłonne
 • Narzędzia służące do weryfikacji są trudne w użyciu i wymagają długiej praktyki przez produktywnym wykorzystaniem
 • Nie zawsze da się automatycznie sprawdzić formalną specyfikację względem programu automatycznie (wymagana jest interwencja człowieka)
Jak widzimy pełna weryfikacja statyczna nie jest możliwa do zastosowania w typowych systemach. Czy jednak niektórych cech systemu nie możemy sprawdzić statycznie?

Zasoby w J2EE

Przez pojęcie zasób na potrzeby niniejszego artykułu rozumiem elementy aplikacji J2EE, które można niezależnie analizować, a które są wiązane ze sobą po instalacji w serwerze aplikacyjnym. Jednym z zasobów jest np. kod Javy, analiza jest przeprowadzana przez kompilator podczas kompilacji. Poniżej wymieniam kilka wybranych "zasobów":
 • Kod Javy (możliwy dostęp: wyrażenia regularne, mechanizm refleksji)
 • Konfiguracja Struts (możliwy dostęp: parser SAX)
 • Pliki JSP (możliwy dostęp: parser SGML)
 • Konfiguracja Tiles (możliwy dostęp: parser SAX)
 • Tłumaczenie w ApplicationResources_*.properties (biblioteka standardowa Javy)
 • ...
Jakie korzyści możemy osiągnąć zajmując się statycznie powyższymi zasobami? Najlepiej będzie to wyjaśnić opisując typowe błędy w aplikacji J2EE, które są zwykle odkrywane dopiero na etapie uruchomienia w serwerze aplikacyjnym.
 1. Wyjątek na stronie spowodowany użyciem tagu html:text z wartością atrybutu property, które nie istnieje jako atrybut w form beanie
 2. Literówka w atrybucie action w tagu html:form, która powoduje błąd braku strony pod danym URL
 3. Brak tłumaczenia dla tekstu statycznego występującego na stronie w tagu bean:message
 4. Użycie nieprawidłowego atrybutu name w którymś ze strutsowych tagów powoduje wyjątek
Odnajdywanie tego typu błędów, zwłaszcza kiedy projekt podlega ciągłym modyfikacjom, jest zajęciem mało efektywnym i męczącym. Czy nie prościej było by dostawać pełną listę tego typu błędów w ciągu kilku sekund zamiast tracić czas testerów na takie oczywiste defekty? Uważam, że praca testera powinna polegać na sprawdzaniu zgodności ze specyfikacją i błędy spowodowane literówkami już nie powinny pojawiać się w tej fazie. W jaki sposób możemy statycznie "wyłuskiwać" klasy błędów opisane powyżej?
 1. Test jednostkowy, który na podstawie tagu html:text (parser SGML-a) znajdzie form beana użytego w danym tagu i sprawdzi, czy w tym beanie istnieje atrybut określony przez property
 2. Poprawność użytych atrybutów action można sprawdzić porównując je ze zdefiniowanymi akcjami w pliku konfiguracyjnym Struts
 3. Dla każdego wystąpienia bean:message sprawdzić, czy istnieje wpis w pliku z tłumaczeniami
 4. Zły name oznacza odwoływanie się do beana pod nieistniejącą nazwą

Implementacje

Udało mi się zastosować powyższe techniki dla następujących konfiguracji J2EE:
 • JSF: parsowanie Java i JSP w oparciu o wyrażenia regularne, parser i weryfikator w języku AWK
 • Struts: parser SGML do JSP, Beany Javy dostępne poprzez mechanizm refleksji
 • Hibernate: statyczna analiza parametrów zapytania w HQL-u względem beana, który zawiera parametry

Static Verification for J2EE-Based Software

J2EE is a set of Java-based technologies used to build applications accessible over the network. Flexibility and the ability to configure, based mainly on XML files, leads to the fact that more and more errors are beyond the control of the compiler.

Older systems described the interaction between parts of the system directly in the code and as such could you checked (at least partially) in the build phase by compiler. The trend to move this kind of information outside of Java code causes, unfortunately, many configuration errors will not be caught by compiler. Those errors will be visible later, at run time.

The complexity of the J2EE architecture makes the cycle (recompilation, installation, testing in a browser) long. This significantly makes the development method "change and run" harder. What can we do to speed up the process of developing J2EE applications?

(This is a translation of an article I wrote two years ago on static verification).

Static Verification

Static verification of software means "correctness proof" for average developer. The aim is to catch errors hidden in the system without actually running it. It should (theoretically) find all implementation bugs before testing phase. However, this idea contains some serious problems:

 • In practice, writing a formal specification of functionality is hard (mathematical background required)
 • Tools for verification are difficult to use and require a lot of practice for productive use
 • It's not possible to automatically checked against a formal specification, human intervention is required

As you can see the complete static verification is not feasible in typical systems. But can we take some benefits from the static verification ideas?

Resources in J2EE

Let's define "resource" term for the purpose of this article. It's an element of a J2EE application that can be analysed independently, and which relates to other resources after installation in the application server. An example of this resource is Java code, analysis is performed by the compiler during compilation. Example of such "resources":

 • Java code (no access regular expressions, the mechanism of reflection)
 • Struts configuration (no access: the SAX parser)
 • JSP files (no access: the SGML parser)
 • Setting up Tiles (no access: the SAX parser)
 • Translation in ApplicationResources_
 • *. properties (the standard Java library)
 • ...

Example: Struts static verification

What benefits can be achieved by statically and automatically analysis of above resource? Here are some common errors in J2EE/Struts applications, typically discovered after deployment:

 • Exception caused by using a page tag html: text property to the value of an attribute that does not exist as an attribute in the form-bean
 • Typo in the action attribute in the tag html: form, which causes confusion in the absence of a URL
 • No translation of static text appearing on the tag bean: message
 • Improper use of the name attribute in one of the tag causes an runtime exception

Finding such errors, especially when the project is subject to constant scope changes is inefficient and tiring. Wouldn't it be easier to get a complete list of these errors within a few seconds before deployment (instead of wasting time testers such obvious defects)?

I believe that the tester's job is to check compliance with specification, simple errors and typos should no longer appear in testing phase. How can we statically "catch" class of errors described above?

 • JUnit test that will match form-bean definitions (POJO classes) with html: text tags and check if properties called from JSP are present in Java class
 • Actions called from JSP can be compared to definitions in XML file
 • For each instance of the bean: message we can check whether there is an entry in the messages file
 • Every "name" used in JSP can be checked against bean list from Struts config file

Implementations

I was able to apply similar techniques for the following software configurations:

 • JSF: Java and JSP parsing based on regular expressions, the parser and verifier written in AWK
 • Struts: SGML parser for the JSP plus Java reflection API
 • Hibernate: static analysis of query parameters in the HQL vs bean class that hold query parameters

Also few implementations from outside Java world:

 • Zope ZPT templates: XML parser plus Python reflection API
 • Custom regexp-based rules checked against Python code

Summary

Static bug hunting means: early (before runtime) and with high coverage (not available by manual testing). It saves a lot of effort to track simple bugs and leave time for testers to do real work (check against specification).

Fighting with NullPointerException in C++, the static way

Dereferencing NULL pointer is a very common programming error in almost any programming language that supports pointers. It cannot be caught at build time in general, so we can carefully check every pointer before dereference and handle errant cases in runtime (warning in log?).

But above method is a runtime method. If you don't have proper code coverage by tests it might not detect errant cases. I believe the answer for this issue lies in static methods (performed at build/before runtime phase). Good example of such approach is LCLint:

char firstChar2 (/*@null@*/ char *s)
{
  if (isNull (s)) return '\0';
  return *s;
}

As you can see LCLint uses annotations to mark parameter that might have NULL value and thus can detect dereferencing NULL. But LCList is only designed for C language and cannot check C++ (C++ is more complicated for parsing).

QT framework introduces smart pointer with reference counter-based garbage collection: QSharedPointer. This smart pointer allows for NULL value, can we make extension that will not accept NULL? Let's see:

template class QNullableSharedPointer : public QSharedPointer {
public:
  QNullableSharedPointer();
  QNullableSharedPointer(QSharedPointer sp) { QSharedPointer::QSharedPointer(sp); }
  QNullableSharedPointer(T* ptr);
  QNotNullSharedPointer castToNotNull() {
    return QNotNullSharedPointer(*this);
  }
};

template class QNotNullSharedPointer : public QNullableSharedPointer {
public:
  QNotNullSharedPointer(T* ptr);
protected:
  QNotNullSharedPointer();
  QNotNullSharedPointer(QNullableSharedPointer sp) { QNullableSharedPointer::QNullableSharedPointer(sp); }
  // T* operator-> () const;
  friend class QNullableSharedPointer;
};

As you can see I hide some methods in QSharedPointer subclass called QNullableSharedPointer. If you declare: "QNullableSharedPointer x" you cannot dereference "x->property" because x might hold a NULL value. In order to make dereference you have to cast to QNotNullSharedPointer: "x.castNotNull()".

Of course you can ask: "Hey, one can cast from nullable to null without any test for isNull()". That's correct. But casting can be easily scaned in source code and you can review those places carefully (or by some automated tool). It's only check that is left to human, rest will be handled by compiler (proper variant of pointer used).

As you probably noticed QNotNullSharedPointer might be called QSharedReferece instead to resemble fact that referecens in C++ should be always initialised. Yes, it's kind of "reference".

I haven't located any implementation of that pattern instead of this post ("Why no non-null smart pointers?" in context of Boost library). Do you know similar build-time techniques that can lower probability of programming error in C++ (thus increase of quality)?

Static verificaiton tool for web2py templates

Web2Py is a full-stack Python web framework that can be compared to Django, but is easier to learn due to convention-over-explicit-statement preference. In this article I'll check how static verification techniques developed by me for many different environments (JSP, Django templates, TAL, ...) can be applied for web2py environment.

Static verification means locating simple bugs without running application thus very high (>95%) testing coverage (and high related cost) is not required. Instead with trying to cover by tests every possible screen/workflow/code line/... we can scan all codebase and search for some constraints. Most of them (based on my experience) are static - do not depend on runtime data thus can be effectively checked without running an application.

Here's short example of web2py template language:

<a href="{{=URL('books','show')}}">...</a>

As you can see web2py will substitute {{=<python-expression>}}s by evaluated result. In this example URL points to existing module controllers/books.py and function inside this module named 'show'. I assume you see the problem here: one can select undefined module / function and it will result in a runtime error.

First example is purely static: refence (URL('books','show')) will not change during runtime, neither the source code. Then our static checker might be applied succesfully: check if all URL's in all *.html files have proper functions defined in source code.

Technical solution can be composed to the following steps:

 • locating all resources to check: scanning given directory in filesystem tree
 • locating all interesting fragments in HTML file: I used regexp with arguments to easily extract interesting data
 • locating functions in *.py code: because controllers are not plain python modules (expects some data in global namespace) I decided just to scan them textually

Another check that can be done is references inside HTML files (to CSS resources, JS files, ...). This also can be automated:

<script type="text/javascript" src="svgcanvas.min.js"></script>

Source code refactorings might break your links/references and static scan might ensure you are not breaking application by refactoring.

Complete source code for URL() / SRC= / HREF= checker:

import sys

sys.path.append("web2py/applications")
sys.path.append("web2py")

import os
import copy
import re
import string
from gluon.globals import *
from gluon.http import *
from gluon.html import *

RE_SRC = re.compile(r'src *= *"([^"]*)"')
RE_HREF = re.compile(r'href *= *"([^"]*)"')
RE_URL = re.compile(r'{{=URL\(\'([^\']*)\'')
RE_URL2 = re.compile(r'{{=URL\(\'([^\']*)\' *, *\'([^\']*)\'')

FILENAME= None
FNR = 0

request = Request()

def report_error(s):

  print "%s:%d: %s" % (FILENAME, FNR, s)

def check_src_exists(arg):

  if arg[0] == "{":
    # variable value
    return

  elif arg[0].find("{{"):
    # skip this URL
    pass

  elif arg[0] == "/":
    # absolute file
    fullPath = "web2py/applications" + "/" + arg
    if not os.path.exists(fullPath):
      report_error("file %s doesn't exists" % fullPath)

  else:
    # relative file
    fullPath = os.path.dirname(FILENAME) + "/" + arg
    if not os.path.exists(fullPath):
      report_error("file %s doesn't exists" % fullPath)

def check_href_exists(arg):

  #print arg
  if arg.startswith("{{="):
    pass
  elif arg.find("{{") > 0:
    pass
  elif arg.startswith("/"):
    if not os.path.exists("web2py/applications" + arg):
      report_error("absolute file %s doesn't exists" % arg)
  elif arg.startswith("http://"):
    # external link, do not check
    pass
  elif arg.startswith("https://"):
    # external link, do not check
    pass
  elif arg.startswith("mailto:"):
    # external link, do not check
    pass
  elif arg.startswith("javascript:"):
    # external link, do not check
    pass
  elif arg.find("#") == 0:
    # anchor, skip
    pass
  else:
    fullPath = os.path.dirname(FILENAME) + "/" + arg
    if not os.path.exists(fullPath):
      report_error("relative file %s doesn't exists" % fullPath)

def templatePathToPythonPath(templatePath):

  return string.join(templatePath.replace("/views/", "/controllers/").split("/")[:-1], "/") + ".py"

def eq(got, expected):
  if got != expected:
    print "got:'%s' != expected:'%s'" % (got, expected)
    return False
  return True

assert eq(templatePathToPythonPath(
  "web2py/applications/ad/views/default/details.html"),
  "web2py/applications/ad/controllers/default.py")
assert eq(templatePathToPythonPath(
  "web2py/applications/ad/views/default/index.html"),
  "web2py/applications/ad/controllers/default.py")
assert eq(templatePathToPythonPath(
  "web2py/applications/examples/views/ajax_examples/index.html"),
  "web2py/applications/examples/controllers/ajax_examples.py")

name_to_contents = {}
def get_file_contents(fileName):

  global name_to_contents
  if not name_to_contents.has_key(fileName):
    if os.path.exists(fileName):
      f = file(fileName)
      name_to_contents[fileName] = f.read()
      f.close()
    else:
      report_error("Cannot load %s" % fileName)
      name_to_contents[fileName] = ""
  return name_to_contents[fileName]

def check_url_exists(url):

  if FILENAME.find("appadmin.html") > 0:
    return

  if url.find(".") > 0:
    functionName = url.split(".")[-1]
  else:
    functionName = url

  # print "check_url_exists(%s) moduleName=%s" % (url, moduleName)
  pythonFilePath = templatePathToPythonPath(FILENAME)

  if get_file_contents(pythonFilePath).find("def " + functionName + "()") < 0:
    report_error("cannot find %s in %s" % (functionName, pythonFilePath))

def check_url2_exists(moduleName, functionName):

  if moduleName == "static":
    return

  # print "check_url_exists(%s) moduleName=%s" % (url, moduleName)
  pythonFilePath = string.join(FILENAME.replace("/views/", "/controllers/").split("/")[:-1], "/") + "/" + moduleName + ".py"

  if get_file_contents(pythonFilePath).find("def " + functionName + "()") < 0:
    report_error("cannot find %s in %s" % (functionName, pythonFilePath))

def scan_file(path):

  global FILENAME
  global FNR

  FILENAME = path
  FNR = 0

  f = file(path)

  while 1:
    FNR += 1
    line = f.readline()
    if not line:
      break

    m = RE_SRC.search(line)
    if m:
      check_src_exists(m.group(1))

    m = RE_HREF.search(line)
    if m:
      check_href_exists(m.group(1))

    m = RE_URL2.search(line)
    if m:
      check_url2_exists(m.group(1), m.group(2))
    else:
      m = RE_URL.search(line)
      if m:
        check_url_exists(m.group(1))

  f.close()

def test_html(directory):

  for a in os.listdir(directory):
    if a == "epydoc":
      continue
    p = directory + "/" + a
    if os.path.isdir(p):
      test_html(p)
    if a.endswith(".html"):
      scan_file(p)

test_html("web2py/applications")